Tour Kỳ Co – Eo Gió: Tham quan và thường thức hải sản tại “thiên đường”

650,000